آزمایشگاه موتور

خلاصۀ فعالیت های آزمایشگاه موتور

آزمایشگاه موتور ایپكو بر اساس دانش فنی و همكاری با آزمایشگاه های موتور بین المللی قادر است تا بسیاری از آزمون های صحه گذاری موتور را انجام دهد. این آزمون ها شامل آزمون های دوام، عملكرد، وظیفه ای، احتراقی و آزمون های نگاشت موتور اند. متخصصان آزمایشگاه قادر هستند تا در تمامی مراحل طراحی، ساخت و تولید قوای نیروی محركه همكاری نمایند. هدف هریك از این آزمون های یادشده بدین شرح است:

 

آزمون های وظیفه ای

آزمون های وظیفه ای برای قطعات اصلی و سامانه های مختلف موتور كاربرد دارند. این آزمون ها، عملكرد اولیه هر قسمت را بر اساس وظیفة تعریف شدة آن، در شرایط مختلف ارزیابی می­ كند. برای نمونه عملكرد اولیۀ سامانۀ خنك كاری در آزمونی به نام "آزمون خنک کاری" سنجیده و صحه گذاری می ­شود.

 

آزمون های دوام

در آزمون های دوام، توانایی و عملكرد موتور برای عمر مفید آن ارزیابی می شود. این آزمون ها، پس از آزمون های وظیفه ­ای انجام می­ شوند.

 

آزمون عملكرد

در آزمون عملكرد بیشینة توانایی موتور در حالت دریچة گاز کاملاً باز در سرعت های دورانی مختلف بررسی می­ شود. شاخص های مهم این آزمون عبارتند از:

 • توان و گشتاور خروجی موتور (Engine power and torque)
 • مقدار مصرف سوخت (Fuel consumption)
 • گازهای نشتی محفظة لنگ (Blow-by)
 • مقدار هوای اضافه (Lambda).

 

آزمون های احتراقی

در این آزمون ها کیفیت احتراق موتور در شرایط مختلف كاركردی بررسی می شود. این آزمون ها در دو زمان و به دو شكل اجرا می شوند:

۱) آزمون های توسعة احتراقی: در ابتدای توسعة موتور و به منظور ارزیابی قابلیت موتور برای دست یابی به اهداف اصلی (حداكثر توان و گشتاور، مصرف سوخت، آلایندگی و . . .)، این آزمون ها انجام می شوند. در این مرحله فرآیند تبادل گاز، نسبت تراكم، سامانة سوخت رسانی و جرقه زنی و . . .، بررسی شده و طراحی آنها بهبود می یابد.

۲) آزمون های بررسی احتراق: این آزمون ها در آخرین مرحله از توسعة موتور برای ارزیابی زینه بندی موتور (Engine calibration) و یا بر روی موتورهای خط تولید كه قطعات مرتبط با سامانة احتراقی تغییر نموده اند، انجام می شود و به عبارتی تغییراتی را كه بر شاخص های احتراقی اثر می گذارند را صحه گذاری می نماید.

 

آزمون های نگاشت موتور (Engine map)

در این آزمون ها همة سخت افزار و نرم افزار سامانة مدیریت هوشمند خودرو با دقت تنظیم می شود تا بتواند همزمان رضایت مشتری و مقررات زیست محیطی را تأمین كند. این آزمون ها هم بر روی موتور و هم بر روی خودرو انجام می شوند.

 

بخشی ازتوانمندی ها و آزمون های دوام موتوری قابل اجرا در آزمایشگاه موتور

 • آزمون ۸۰۰ ساعت استاندارد: آزمون اصلی برای بررسی دوام مكانیكی موتور است. این آزمون در برگیرندة استفادة زیاد از موتور در تركیب با نظریة شكست پربسامد قطعات است.

 • آزمون ۲۰۰ ساعت استاندارد: برای مشخص كردن سریع مشكلات عمدة اصطكاكی، قطعات بحرانی و سایش مناسب است.
 • آزمون ۵۰۰ ساعت پویا: برای توسعة قطعات و آزمودن آنها در شرایط سخت تر در حالت های گذرا، مناسب است. این آزمون بر اساس نظریة شكست پربسامد طراحی شده است.
 • آزمون ۴۰۰ ساعت تغییرات دما: این آزمون برای همة قطعات موتور، بویژه قطعات نمونه یا نو، است. زیرا موتور را در چرخه های عمر با تغییرات شدید خنك كاری قرار میدهد و موتور بشدت زیر فشار قرار می گیرد.
 • آزمون ۱۰۰ساعت تشدید: هدف از این آزمون عملكرد قطعات آزمایشی یا اتصالات در زمان كاركرد در نقاط تشدید موتور است. این نقاط توسط نصب حسگرهای شتاب بر روی قطعات و تحلیل های فركانسی تعیین می شوند. ساعت آزمون بر اساس كاركرد هر قطعه ۱۰ میلیون چرخه در بسامد تشدید خود، تعیین می شود.
 • آزمون ۱۷۲ ساعت ضربة حرارتی عمیق: این آزمون برای صحه گذاری واشر سرسیلندر است. زیرا در اثر گرم و سرد شدن ناگهانی و شدید آب موتور، بیشترین اختلاف انبساطی بین سرسیلندر و بدنه به وجود می آید كه واشر سرسیلندر باید آن را جبران و آب بند كند.
 • آزمون ۱۱۰ساعت سرعت بحرانی: این آزمون برای صحه گذاری سامانه های حركت دریچه ها و لنگ لغزنده در شرایط پویا و بحرانی اجرا می شود.
 • آزمون دوام قطعات سامانه های جانبی شامل تسمه، تسمه سفت كن، هرزگرد: این آزمون ها با هدف صحه گذاری سامانه های جانبی در شرایط تشدید (دورهای بحرانی) و گرمایی در بدترین وضعیت مجاز طراحی شده اند. دورهای بحرانی بنا به تعریف دورهایی هستند كه نوسانات تسمه در این حالت بیشترین است.
 • آزمون دوام قطعات سامانه های زمانبندی شامل تسمه، تسمه سفت كن، هرزگرد: هدف از این آزمون ارزیابی دوام تسمه زمانبندی در هنگام كاركرد موتور در همة دورها بویژه دورهای بحرانی می باشد. این دورها قبل از شروع آزمون دوام، در یك پیش آزمون تعیین می شوند.
 • آزمون پیرسازی واكنشگر شیمیایی: با هدف ارزیابی عمر و عملكرد واكنشگر و تعیین زمان تعویض آن برای دستیابی به استاندارهای آلایندگی، این آزمون انجام می شود. در استاندارد آلایندگی اروپا ۵ باید خودرو تا صد هزار کیلومتر تضمین شود.

 

فهرست بخشی از آزمون های دوام قابل اجرا در آزمایشگاه موتور

 • 110 hrs endurance test
 • 165 hrs endurance test
 • 200/ 800 hrs standard test
 • 400 hrs thermal change cycle test
 • 500 hrs off road test
 • 500 hrs general endurance tests
 • 172 hrs deep thermal shock test
 • 400 hrs thermal shock test
 • 250 hrs manifold shock test
 • Japan taxi test
 • 600 hrs belt durability test
 • 250 hrs resonace durability test

 
فهرست بخشی از آزمون های  وظیفه ای  قابل اجرا در آزمایشگاه موتور

 • Cooling functional test
 • Lubrication functional test
 • Friction test
 • Crankcase ventilation test
 • General temperature survey test
 • Hot idle test
 • Oil aeration test
 • Over speed test
 • Hot/ cold piston scuffing test
 • Valve/ seat temperature test
 • Piston temperature test
 • Timing/ accessory belt characteristics tests
 • Idler/ tensioner characteristics tests
 • Cold start belt tests
 • Start/ stop belt tests
 • Hydraulic tappet functional tests
 • CVVT functional tests