خانه > محصولات و خدمات > پایش کیفیت

پایش کیفیت

پايش وضعيت شاخص هاي كيفي محصول

به منظور ارزيابي وضعيت كيفيت محصولات از بدو توليد موتور تا تحويل آن به مشتري نهايي در قالب خودرو وضعيت كيفيت موتور به وسيله شاخص‌هاي متعدد پايش مي‌گردد. اين شاخص‌ها در مراحل مختلف چرخه تكامل ابتدا در حين فرآيند توليد موتور، سپس در زمان مونتاژ موتور و راه اندازي موتور برروي خودرو در كارخانۀ سواريسازي، پس از تجاري‌سازي خودرو و در حين تحويل خودرو به مشتري و پس از تحويل خودرو به مشتري نهايي وضعيت كيفي محصول نهايي را رصد مي‌كند. هريك از شاخص‌ها براي ايجاد شرايط ارزيابي نياز به هدفگذاري برحسب مقاطع زماني ساليانه و ماهيانه دارد. تعيين اهداف هريك از شاخص‌ها براساس اهداف كلان سازمان تهيه و پس از تصويب مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد. شاخص‌ها در مقاطع زماني از پيش تعيين شده (ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و ساليانه) 

استقرار نظام کیفیت ISO 9000

 استانداردهاي ايزو (استانداردهاي تضمين کيفيت) مربوط به کيفيت يک سازمان يا شرکت هستند و به محصول توليدي آن مربوط نيستند بلکه مربوط به عوامل تاثير گذار بر کيفيت هستند و شامل کيفيت در فرآيندهاي مختلف اجرايي در سازمان مانند طراحي، توليد و . . . مي باشد. در حقيقت اين استانداردها رهنمودهايي براي اصلاح و پيشرفت روند انجام فرآيندها در همه ابعاد شرکت و يا سازمان هستند. استاندارد محصول (کيفيت محصول) بيان کنندۀ حداقل مشخصه هاي فني لازم براي کيفيت يک محصول است.
اين واحد توانايي انجام مشاوره تا زمان اخذ ISO 9000 شامل شناسايي مسئوليتها، برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي، شناسايي فرآيندها و اهداف، تدوين مستندات مربوط، اجراي مستندات، مميزي داخلي و هماهنگي جهت انجام مميزي خارجي را دارا مي باشد.

اجرای ممیزی فرآیند

شناسايي تأثير عدم انجام صحيح فرآيند توليد بر روي محصول از پيچيده ترين شاخه هاي عيب يابي محصول مي باشد كه با انجام مميزي فرآيندهاي توليدي امكان آن فراهم مي آيد. همواره جلوگيري از بروز عيب بسيار ارزانتر از رفع آن عيب بر روي محصول مي باشد. از اين رو مميزي فرآيند توليد با هدف كشف عيب در منشأ ايجاد كاهش هزينه بسياري را براي شركت هاي مميزي شونده به ارمغان مي آورد. انجام اين مميزي مستلزم داشتن شناخت كافي از فرآيند توليد مي باشد.