مراسم تودیع جناب آقای مهندس زالی و معارفه آقای مهندس رجبعلی

مراسم تودیع جناب آقای مهندس زالی مدیرعامل قبلی شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو و معارفه آقای مهندس رجبعلی به سمت مدیریت عامل برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور اعضای هیئت مدیره ایپکو و مدیران ارشد شرکت ایران خودرو حضور داشتند، در ابتدا آقای باقری دستیار ویژه مدیرعامل شرکت ایران خودرو سخنانی ایراد نمودند. سخنران دیگر این مراسم مهندس زالی بود که در خصوص ویژگیهای بارز شرکت ایپکو و مدیران و پرسنل آن مطالبی را بیان فرمودند و از همه مدیران و پرسنل شرکت ایپکو و همچنین گروه صنعتی ایران خودرو حمایت از مهندس رجبعلی را خواستار شدند. سپس مهندس رجبعلی مدیرعامل جدید شرکت ایپکو ضمن تقدیر و تشکر از مهندس زالی  بر ادامه مسیر ایشان تأکید نمودند. در ادامه مهندس میرسلیم ریاست محترم هیئت مدیره ایپکو به ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن قدرددانی از مهندس زالی، عوامل اصلی پیشبرد فعالیتها در شرکت ایپکو را برشمردند.

در پایان مراسم با حضور جناب آقای مهندس میرسلیم و آقای مهندس باقری وآقای مهندس کمیزی، متن تقدیرنامه آقای دکتر مقیمی مدیر عامل شرکت ایران خودرو از آقای مهندس زالی قرائت شد و به همراه تابلو فرش نفیس قرآنی تقدیم ایشان گردید. همچنین حکم مدیر عامل جدید شرکت ایپکو جناب آقای مهندس رجبعلی به ایشان تقدیم شد. با مصوبه هیئت مدیره ایپکو و حکم آقای مهندس پیرمحمدی مدیرعامل شرکت ساپکو، آقای مهندس طاهایی به عضویت در هیئت مدیره شرکت ایپکو منصوب گردید.