خانه > محصولات و خدمات > کاتالوگ و بروشور

کاتالوگ و بروشور

خدمات

  آزمایشگاه اندازه گیری
CMM Lab
دانلود
  سوخت و احتراق
Fuel and Combustion
دانلود
 
 
  نگاشت
Calibration
دانلود
  آزمایشگاه مواد
Material Lab
دانلود
   
   
  تضمین کیفیت
Quality Assurance
دانلود
  صحه گذاری و آزمایشگاه موتور
Validation & Engine Lab
دانلود
   
   
  مهندسی محصول
 Product Engineering
دانلود
  محاسبات مهندسی
CAE
دانلود
   
   
  جانمایی و انطباق
Integration
دانلود
  طراحی
Design
دانلود
   
   

محصولات

  خانواده موتور ملی بهینه
EF7+ Engine Family
دانلود
  موتور ملی دیزل   
EFD   
دانلود  
   
   
  خانواده موتور سه استوانه
IK3 Engine Family
دانلود
  قوای محرکه پایه برق
Hybrid Powertrain
دانلود
   
   
  خانواده موتور ملی
EF7 Engine Family
دانلود
  موتور هواگرم
Stirling Engine
دانلود